Hệ thống quản lý chất lượng

MINH HA Co., Ltd tự hào là tổ chức tư vấn hạng I có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực bên dưới cho các công trình dân dụng và ứng dụng công nghệ thông tin.

  • Khảo sát

  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

  • Thiết kế

  • Lập dự toán

  • Quản lý dự án

  • Lựa chọn nhà thầu