Bộ môn Kết cấu

Cùng với Bộ môn Kiến trúc, Bộ môn Kết cấu do chủ trì bộ môn quản lý và đặt dưới sự kiểm soát của Phòng Kỹ thuật. Hiện tại, việc tính toán kết cấu của các công trình công ty thiết kế do các kết cấu sư và cộng sự nhiều năm kinh nghiệm thực hiện.