Bộ môn Dự toán

Bộ môn Dự toán thuộc quyền quản lý của Phòng Kỹ thuật, chịu trách nhiệm trong việc lập sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư dự án, lập tổng dự toán hoặc dự toán xây dựng công trình, lập dự toán gói thầu và các công việc khác liên quan đến việc xác định khối lượng công trình.

Bộ môn Dự toán có Trưởng bộ môn với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cùng các thành viên khác.