• Lãnh đạo công ty

Lãnh đạo chủ chốt của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Thiết kế Minh Hà gồm có:

Nguyễn Sơn Hà

Giám đốc, Thạc sỹ

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty.
- Định hướng phát triển doanh nghiệp.
- Đề ra kế sách phát triển ứng với từng thời kỳ và giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trần Lê Quốc Thái

Phó Giám đốc, Kỹ sư Xây dựng

- Thay mặt Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ chung của Công ty khi Giám đốc không có mặt tại cơ quan.
- Là một kỹ sư cao cấp, tâm huyết với nghề và giàu kinh nghiệm thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc nguồn vốn liên quan đến yếu tố nước ngoài.
- Là chuyên gia tư vấn đầu thầu với các hoạt động được thực hiện thường xuyên là lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
- Là chuyên gia thực hiện tư vấn đấu thầu cho các gói thầu xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp quy mô lớn và nhỏ; các gói thầu tư vấn.
- Là chuyên gia đấu thầu qua mạng và không qua mạng.

Lê Sĩ Chánh

Phó Giám đốc, Cử nhân Kinh tế

- Là chuyên gia phụ trách đấu thầu cho các gói thầu có nguồn vốn Ngân sách nhà nước.
- Không chỉ là kỹ sư cao cấp, có kinh nghiệm thực tế vô cùng phong phú mà còn là chuyên gia trong các hoạt động đấu thầu như là lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
- Là chuyên gia trong việc xử lý các tình huống trong đấu thầu.
- Là chuyên gia trong thủ tục đấu thầu qua mạng và không qua mạng.

Bùi Văn Quang

Phó Giám đốc, Kiến trúc sư

- Thay mặt Giám đốc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thiết kế của tất cả các dự án mỗi khi Giám đốc không có mặt tại cơ quan.
- Là một Kiến trúc sư trẻ, nổi tiếng và kinh nghiệm thiết kế phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện các dự án liên quan đến ngành công an, quân đội
- Phụ trách chung trong việc triển khai công tác thiết kế, đóng vai trò là chủ nhiệm đồ án cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra sản phẩm thiết kế của Công ty

Trương Hà Thế Cương

Phó Giám đốc, Thạc sỹ Quản lý Xây dựng

- Phụ trách công tác quản lý dự án
- Hỗ trợ công tác đấu thầu có liên quan yếu tố nước ngoài
- Phụ trách công tác phát triển công nghệ BIM
- Hỗ trợ phát triển các cơ sở khác của công ty