Bộ môn khác

Bộ môn này gồm có các chuyên ngành: Hệ thống mạng thông tin – liên lạc, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, và khảo sát công trình.