Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc trường QSĐP của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương