Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thuộc trường QSĐP của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương